OPIS HOTÃRÂRI CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

FEBRUARIE 2006

PRIVESTE: Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a celorlalte bugete ale Primãriei Pucioasa pe anul 2006

Art. 1. Se aprobã bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2006, al Primãriei Pucioasa astfel:

 
mii RON
A. VENITURI TOTALE, din care:
11.372,00
1. Venituri proprii
5.380,00
- cote defalcate impozit venit
1.350,00
- sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrare
480,00
- impozite, taxe si alte venituri buget local
3.550,00
2. Sume defalcate din TVA, din care:
5.966,00
a. sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor
5.378,00
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor din invatamant preuniversitar de stat
4.457,00
- sume defalcate din TVA pentru finantarea Serviciului Public comunitar de evidenta a persoanelor
20,00
- sume defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si carbuni
450,00
- sume defalcate din TVA pentru finantarea sistemului pentru persoane cu handicap grav
451,00
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local
588,00
3. Donatii si sponsorizari
26,00
4. Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar
-
B. CHELTUIELI TOTALE, din care:
11.372,00
1. Cap. 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe
1.633,00
- cheltuieli de personal
1.067,00
- bunuri si servicii
430,50
- cheltuieli de capital - active nefinanciare
135,50
2. Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale
200,00
- fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale
20,00
- transferuri intre unitati ale administratiei publice
54,00
- rambursari de credite interne
126,00
3. Cap. 55.02 - Dobanzi
202,00
- dobanzi aferente datoriei publice interne
202,00
4. Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala
245,00
- cheltuieli de personal
180,00
- bunuri si servicii
65,00
5. Cap. 65.02 - Invatamant
5.042,00
- cheltuieli de personal
4.417,00
- bunuri si servicii
570,00
- alte cheltuieli - burse
20,00
- cheltuieli de capital - active nefinanciare
35,00
6. Cap. 66.02 - Sanatate
115,00
- cheltuieli de capital - active nefinanciare
115,00
7. Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie
406,00
- cheltuieli de personal
42,00
- bunuri si servicii
19,00
- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:
345,00
- transferuri catre Centrul Cultural
135,00
- transferuri catre Asociatia Sportiva
35,00
- transferuri catre Serviciul Public
175,00
8. Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala
1.176,00
- cheltuieli de personal
315,00
- programe cu finantare nerambursabila
-
- asistenta sociala (ajutoare sociale)
455,00
- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:
406,00
- transferuri catre Centrul de Ingrijire si Asistenta
406,00
9. Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica
1.205,00
- cheltuieli de personal
63,00
- bunuri si servicii
446,00
- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:
375,00
- transferuri catre Serviciul Public
375,00
- cheltuieli de capital - active nefinanciare
321,00
10. Cap. 74.02 - Protectia mediului
393,00
- bunuri si servicii
124,00
- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:
195,00
- transferuri catre Serviciul Public
195,00
- cheltuieli de capital - active nefinanciare
74,00
11. Cap. 84.02 - Transporturi si comunicatii
755,00
- bunuri si servicii
-
- transferuri intre unitati ale administratiei publice , din care:
755,00
- transferuri catre Serviciul Public
755,00
- cheltuieli de capital - active nefinanciare
-
Art. 2. Se aprobã bugetul local al Primãriei orasului Pucioasa pe anul 2006, pe capitole, subcapitole, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare în vigoare.
Art. 3. Se aprobã bugetul Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii pentru Comunitate în sumã de 1500 mii RON, parte componentã a bugetului local al Primãriei orasului Pucioasa, conform programului minimal anexat, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Se aprobã listele de investitii anexate ale bugetelor supuse aprobãrii, conform Anexei nr. 1, Anexeinr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4, Anexei nr. 5, Anexei nr. 6, care fac parte integrantã din prezenta hotãrîre.
Art. 5. Se aprobã bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 6. Se aprobã bugetul cheltuielilor din credite interne, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 7. Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate în afara bugetului local, conform Anexei nr. 9, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 8. Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitãtilor finantate partial sau integral din venituri proprii, conform Anexelor nr. 10 si 10A, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 9. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Directia Economicã, serviciile de specialitate din cadrul Primãriei orasului Pucioasa, institutiile publice finantate din bugetul local si va fi comunicatã Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea noilor preturi la produse proprii ale Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii pentru Comunitate

Art. 1. Se aprobã începând cu data de 01.01.2006 noile tarife la produsele proprii ale Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii pentru Comunitate, dupã cum urmeazã:

- pentru decontare internã - Primãria Pucioasa:

- pavele necolorate = 28,036 RON/mp
- pavele colorate = 29,288 RON/mp
- rigole beton sectiune trapezoidalã (0,146) = 12,648 RON/buc
- dale beton (80/70/8) = 13,601 RON/buc
- borduri mari (50/25/15,5) = 8,458 RON/buc
- borduri mici (50/25/10) = 7,094 RON/buc

Art. 2. Se aprobã începând cu data de 01.01.2006 noile tarife la produsele proprii ale Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii pentru Comunitate, dupã cum urmeazã:

- pentru terti inclusiv profit si TVA:

- pavele necolorate = 34,208 RON/mp
- pavele colorate = 35,428 RON/mp
- rigole beton sectiune trapezoidalã (0,146) = 14,447 RON/buc
- dale beton (80/70/8) = 15,490 RON/buc
- borduri mari (50/25/15,5) = 10,029 RON/buc
- borduri mici (50/25/10) = 9,406 RON/buc

Art. 3. Hotãrârea adoptatã va fi adusã la îndeplinire de cãtre Serviciul Public Atelier Prestãri Servicii pentru Comunitate si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Criteriile de acordare în anul 2006 a ajutorului social prevãzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Art. 1. Se scutesc de efectuarea orelor de muncã prevãzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat:

- persoana care are în îngrijire unul sau mai multi copii în vârstã de pânã la 7 ani;
- persoana adultã a cãrei incapacitate de muncã este doveditã cu acte medicale vizate de medicul specialist pentru o perioadã de pânã la 30 de zile; actele medicale vor fi verificate si de cãtre o comisie constituitã din medicii care fac parte din Consiliul Local al orasului Pucioasa;
- persoanele care urmeazã o formã de învãtãmânt cursuri de zi, prevãzutã de lege, pânã la împlinirea vârstei de 25 ani sau de 26 ani în cazul celor care urmeazã studii superioare cu duratã de scolarizare mai mare de 5 ani;
- persoana care a împlinit vârsta legalã de pensionare;


Art. 2. Persoanele apte de muncã din familiile pentru care se asigurã venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrãri de interes local.
Art. 3. Pentru persoanele apte de muncã ce au obligatia conform legii sã presteze ore de muncã, se va întocmi lunar un plan de actiuni sau de lucrãri de interes local, repartizate pe persoane cu respectarea normelor de securitate si igienã a muncii si se va face raport cu îndeplinirea acestora.
Art. 4. Nu vor beneficia de ajutor social conform Legii 416/2001 persoanele singure sau familiile care detin autoturisme sau atelaje (cal si cãrutã), considerându-se cã îsi pot asigura venitul minim garantat din prestãri servicii sau valorificarea bunurilor respective.
Art. 5. Se stabileste ca venit realizat din munci ocazionale de cãtre beneficiarii de ajutor social, apti de muncã, suma de 10 lei (calculatã astfel: 12 zile muncã / an x 10 lei / zi muncã = 120 lei / an : 12 luni = 10 lei / lunã). Aceastã sumã se va scãdea din cuantumul ajutorului social pentru fiecare persoanã aptã de muncã sau fiecare membru apt de muncã din familiile beneficiare de ajutor social.
Art. 6. Ajutorul pentru încãlzirea locuintei cu lemne, cãrbuni si combustibili petrolieri se acordã în perioada 1 noiembrie - 31 martie pe baza anchetelor sociale.
Art. 7. În conformitate cu art. 8 alin. 2 din Legea 416/2001 se stabilesc limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vânzarea / utilizarea terenurilor, clãdirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile sau imobile:

A. TERENURI:
a) Vânzare
- extravilan: 1 ha livezi = 1,5 ha arabil = 8 lei / mp; 1 ha fâneatã + pãsune = 0,75 ha arabil = 4 lei / mp arabil = 1,5 USD / mp
- intravilan: Zona A = 10 USD / mp; Zona B = 7 USD / mp; Zona C = 3 USD / mp; Zona D = 2 USD / mp
b) Arendã = 44 USD / ha / an = 3,6 USD / ha/ lunã
c) Utilizare
- teren arabil = 400 lei / ha / an
- livadã = 5.000 lei / ha / an
B. CLÃDIRI - altele decât locuinta:
a) Chirie - 2 lei / mp / lunã
b) Vânzare
- cu pereti din cadre de beton = 550 lei / mp
- cu pereti din cãrãmidã arsã fãrã cadre din beton armat = 350 lei / mp
- cu pereti din lemn, cãrãmidã arsã = 130 lei / mp
- constructii anexe din zid sau piatrã = 75 lei / mp
C. ALTE SURSE
- bovine (vaci cu lapte) 500 l/ an x 1,2 lei / l = 600 lei / an
- tineret bovin peste un an = 600 lei / an
- ovine = 50 lei / cap / an
- caprine = 50 lei / cap / an
- porcine la 100 kg = 500 lei / cap / an
- familii albine = 100 lei / fam / an
- iepuri de casã = 20 lei / cap / an

Art. 8. Se stabilesc limitele pentru ajutoarele de urgentã: calamitãti naturale, incendii 1.000 lei - 3.000 lei.
Art. 9. Se stabilesc limitele între 200 lei - 500 lei ajutor de deces persoanelor singure / membrilor de familie beneficiare de ajutor social conform Legii 416 /2001.
Art. 10. Se aprobã suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu înmormântarea persoanelor fãrã apartinãtori sau a persoanelor neidentificate.
Art. 11. Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând cu data de 01.02.2006, va fi adusã la îndeplinire de Biroul de Asistentã socialã, Atelierul Prestãri Servicii (art. 3) si va fi comunicatã Institutiei Prefectului, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Includerea în patrimoniul domeniului privat a terenului de 643 mp situat în Pucioasa str. Republicii, în vecinãtatea Hotelului CERES si concesionarea fãrã licitatie publicã (Legea nr. 50 / 1991, art. 15, pct. e)

Art. 1. Se aprobã includerea în domeniul privat al orasului Pucioasa si concesionarea fãrã licitatie publicã a parcelei de teren situatã în Pucioasa, str. Republicii, în vecinãtatea Hotelului CERES, în suprafatã de 643 mp, la pretul de 2,0 euro/mp/an în favoarea S.C. MAGNUM DEZVOLTARE IMOBILIARÃ S.R.L. BUCURESTI, pe o perioadã de 25 ani, în vederea amenajãrii parcãrilor si acceselor la Centrul Comercial miniMAX Discount, ce urmeazã a se construi în zonã.
Art. 2. Parcela arãtatã la art. 1 din prezenta hotãrâre este evidentiatã pe schita anexatã care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Predarea - primirea terenului cãtre S.C. MAGNUM DEZVOLTARE IMOBILIARÃ S.R.L. BUCURESTI, se va face odatã cu încheierea contractului de concesiune si se va consemna într-un proces verbal de predare - primire.
Art. 4. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Directia Economicã si Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Stabilirea cerintelor necesare realizãrii mansardãrii blocurilor de locuit din orasul Pucioasa, în vederea întretinerii - exploatãrii în conditii optime a acestora, precum si a suplimentãrii spatiului locativ existent.

Art. 1. Se aprobã realizarea de mansarde la blocurile de locuinte din orasul Pucioasa, în conditiile prevederilor prezentei hotãrâri, privitor la reglementarea cadrului juridic necesar dobândirii dreptului de construire.
Art. 2. Eliberarea autorizatiilor de construire va putea fi solicitatã de cãtre asociatiile de proprietari constituite potrivit prevederilor Legii 114/1996, republicatã în conditiile existentei unei hotãrâri valabile a asociatiei de proprietari emisã în acest sens, care sã continã obligatoriu urmãtoarele:
a) acordul de minim 75% din proprietarii de apartamente, respectiv spatii cu altã destinatie din cadrul clãdirii colective respective, care sã continã obligatoriu acordul proprietarilor de apartamente situate la ultimul nivel al clãdirii.
b) existenta unui contract ferm de executie pentru lucrãrile de realizare a mansardei cât si a tuturor lucrãrilor de interventie necesare reabilitãrii clãdirii, încheiat între asociatia de proprietari si o firmã specializatã în constructii.
Art. 3. Eliberarea autorizatiilor de construire va putea fi solicitatã de cãtre terti dacã acestia au dobândit dreptul / titlul care le conferã dreptul de a construi - în sensul dobândirii dreptului de proprietate asupra spatiului delimitat de terasa blocului si planul sarpantei în scopul realizãrii mansardãrii, în baza unor hotãrâri valabile ale asociatiei de proprietari - constituite potrivit prevederilor Legii 114/1996 - republicatã, emisã în acest sens, care sã continã obligatoriu urmãtoarele:
a) acordul de minim 75% din proprietarii de apartamente, respectiv spatii cu altã destinatie din cadrul clãdirii colective respective, care sã continã acordul proprietarilor de apartamente situate la ultimul nivel al clãdirii.
b) existenta unui contract ferm de executie pentru realizarea tuturor lucrãrilor de interventie necesare reabilitãrii clãdirii, încheiat între asociatia de proprietari si o firmã specializatã în constructii.
c) existenta unui contract ferm de executie pentru realizarea mansardãrii încheiat între dobânditorul dreptului de construire si aceeasi firmã specializatã în constructii cu care a încheiat contractul de executie asociatia de proprietari.
Art. 4. Proiectul pentru autorizarea lucrãrilor de construire a mansardei va include si documentatia tehnicã necesarã pentru reabilitarea tuturor fatadelor clãdirii.
Art. 5. Beneficiile obtinute, în urma mansardãrii blocurilor de locuinte, de asociatiile de proprietari vor fi folosite pentru reabilitarea clãdirii, inclusiv toate fatadele si restituirea sumelor cheltuite de proprietari pentru constructia sarpantei existente.
Art. 6. Prezenta hotãrâre se comunicã la: Primarul orasului Pucioasa, Prefectul judetului Dâmbovita, Asociatiile de Proprietari, Biroul de Urbanism, Constructii si Amenajarea Teritoriului si se publicã în Buletinul informativ al orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Prelungirea duratei de aplicabilitate a contractului de asociere nr. 2998 / 21.02.2005 pentru finantarea activitãtii echipei de fotbal "PAS" Pucioasa si aprobarea bugetului acesteia pentru anul 2006.

Art. 1. Se aprobã prelungirea duratei de aplicabilitate a contractului de asociere nr. 2998/21.02.2005 pentru finantarea activitãtii echipei de fotbal "PAS" Pucioasa în anul 2006, prin încheiere de act aditional la aceasta începând cu 01.01.2006.
Art. 2. Se aprobã modificarea clauzelor la contractul de asociere nr. 2998/21.02.2005 prin acelasi act aditional, referitoare la Cap. III, art. 6 - DURATA CONTRACT (respectiv, anul competitional 2006) si Cap. VI, art. 6 - OBIECTIVE (respectiv clasarea în primele 6 locuri în Campionatul "Divizia D" si accederea în finala etapei judetene a Cupei României - Editiile 2006).
Art. 3. Se aprobã finantarea de la bugetul local al activitãtii echipei de fotbal "PAS" Pucioasa pentru anul 2006 cu suma de 35 mii RON.
Art. 4. Bugetul total al Asociatiei Sportive este de 40 mii RON, din care 5 mii RON reprezintã prevederi, donatii si sponsorizãri, conform bugetului activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii.
Art. 5. Sistemul de finantare al Asociatiei Sportive "PAS" Pucioasa si raportarea situatiilor financiare va fi în concordanta cu actele normative în vigoare.
Art. 6. Stadionul si vestiarele vor fi folosite gratuit de cãtre copiii de la Asociatia "VIITORUL".
Art. 6. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Directia Economicã si Asociatia Sportivã "PAS" Pucioasa si va fi comunicatã Institutiei Prefecturii , conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.
IANUARIE 2006

PRIVESTE: Darea în administrarea Centrului de Îngrijire si asistentã Pucioasa a terenurilor si clãdirilor în care îsi defãsoarã activitatea.

Art. 1. Se aprobã darea în administrarea Centrului de îngrijire si asistentã Pucioasa a terenurilor si clãdirilor în care îsi desfãsoarã activitatea, conform Anexei 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Darea în administrare se va efectua pe baza proceselor verbale de predare - primire încheiate între Primãria Pucioasa si Centrul de îngrijire si asistentã Pucioasa.
Art. 3. Se scad din evidenta contabilã a Primãriei Pucioasa si se înregistreazã în evidenta contabilã a Centrului de îngrijire si asistentã Pucioasa bunurile din domeniul public, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Compartimentul de administrare a domeniului public din cadrul Primãriei Pucioasa si Centrul de îngrijire si asistentã Pucioasa si va fi comunicatã Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.


ANEXA nr. 1

Indicator
UM
Cant.
Valoare (lei)
1. Teren
mp
4.957
162.639,17
2. Corp principal clãdire
buc
1
142.152,25
3. Clãdire anexã
buc
1
25.493,87
4. Gard
m
73
6.980,50
5. Gard prefabricate
m
168
11.982,70
6. Podet beton
buc
1
729,64
7. Rezervor apã
buc
1
16.735,26

PRIVESTE: Darea în administrarea Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii a terenurilor si clãdirilor în care îsi defãsoarã activitatea.

Art. 1. Se aprobã darea în administrarea Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii a terenurilor si clãdirilor în care îsi desfãsoarã activitatea, conform Anexei 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Darea în administrare se va efectua pe baza proceselor verbale de predare - primire încheiate între Primãria Pucioasa si Serviciul Public - Atelier Prestãri Servicii.
Art. 3. Se scad din evidenta contabilã a Primãriei Pucioasa si se înregistreazã în evidenta contabilã a Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii bunurile din domeniul public, conform Anexei 2, care face parte din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Compartimentul de administrare a domeniului public din cadrul Primãriei Pucioasa si Serviciul Public - Atelier Prestãri Servicii si va fi comunicatã Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.


ANEXA nr. 2

Indicator
UM
Cant.
Valoare (lei)
1. Teren
mp
20.245
2.181.200.259,56
2. Clãdiri - total
11
136.017,56
- sere horticole
buc
6
27,69
- bazin beton
buc
1
295,22
- mag. metalicã
buc
1
1.483,23
- strand motel
buc
1
1.783,50
- clãdire sediu
buc
1
127.742,97
- centralã termicã
buc
1
4.684,95
3. Fond locativ  
529.986,96

PRIVESTE: Darea în administrarea Centrului Cultural I.Al. Brãtescu Voinesti a terenurilor si clãdirilor în care îsi defãsoarã activitatea.

Art. 1. Se aprobã darea în administrarea Centrului Cultural I.Al. Brãtescu Voinesti a terenurilor si clãdirilor în care îsi desfãsoarã activitatea, conform Anexei 3, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Darea în administrare se va efectua pe baza proceselor verbale de predare - primire încheiate între Primãria Pucioasa si Centrul Cultural I.Al. Brãtescu Voinesti .
Art. 3. Se scad din evidenta contabilã a Primãriei Pucioasa si se înregistreazã în evidenta contabilã a Centrului Cultural I.Al. Brãtescu Voinesti bunurile din domeniul public, conform Anexei 3, care face parte din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Compartimentul de administrare a domeniului public din cadrul Primãriei Pucioasa si Centrul Cultural I.Al. Brãtescu Voinesti si va fi comunicatã Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.


ANEXA nr. 3

Indicator
UM
Cant.
Valoare (lei)
1. Teren
mp
1.258
15.026,98
2. Corp sediu
buc
1
1.085.226,73

PRIVESTE: Asocierea între Consiliul Local al orasului Pucioasa si Consiliul Judetean Dâmbovita în vederea implementãrii strategiei în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2006 se aprobã asocierea Consiliului Local al orasului Pucioasa cu Consiliul Judetean Dâmbovita în vederea implementãrii strategiei în domeniul protectiei persoanelor cu handicap prin organizarea. administrarea si functionarea Centrului de Îngrijire si Asistentã Pucioasa.
Art. 2. Atributiile, competentele si responsabilitãtile fiecãrei pãrti privind gestiunea resurselor financiare, administrarea, organizarea si functionarea centrului vor fi stabilite prin contractul de asociere.
Art. 3. Se împuterniceste primarul orasului Pucioasa sã încheie contractul de asociere.
Art. 4. Prezenta hotãrâre se comunicã Consiliului Judetean Dâmbovita si Institutiei Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Constituirea Serviciului Voluntar, pentru Situatii de Urgentã, al orasului Pucioasa.

Art. 1. Se aprobã constituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã care are în structurã componenta de prevenire si echipele specializate de interventie cu urmãtoarea componentã:

Nr. crt.
Structura si functia
Personal angajat
Personal voluntar
I
SEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTÃ - Nãstase Cornel
II
Specialist de prevenire 1 Cãlin Valentin  
Specialist de prevenire 2 Geambasu Romeo  
Specialist de prevenire 3 Prunache Teodor  
Specialist de prevenire 4 Ilinca Dãnut  
Specialist de prevenire 5 Maxim Veronel  
Specialist de prevenire 6 Plesa Emil  
III
ECHIPE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE
1
Sef echipã cercetare-cãutare Constantinescu Cãtãlin  
Sef echip decontaminare echip.   Cristea Marcela
Sef echip decontaminare personal   Sandru Marian
2
Servant 1 - cercetas observator Turcu Cosmin  
Servant 1   Toma Marius
Servant 1   Vasile Ion
3
Servant 2 - cercetas Eftimie Vasile  
Servant 2   Ceviciuc Ion
Servant 2   Popescu Silvia G.
4
Servant 3 - cercetas Ungureanu Florin  
Servant 3   Ceviciuc Carolina
Servant 3   Copariu Cristina
5
Servant 4 - cercetas Smedoiu Petrut  
Servant 4   Banu Viorel
Servant 4   Negulescu Floarea
1
Sef echipã sanitarã 1 - medic   Bobaru Crinela
Sef echipã deblocare salvare   Cãloiu Vasile

Sef echipã sanitar.vet. - medic veterinar

  Ionescu Dãnut
2
Servant 1 - asistent medical   Secãreanu Gheorghe
Servant 1 - salvator   Banu Nicolae
Servant 1 - tehnician veterinar   Stanciu Mãlin Cãtãlin
3
Servant 2 - asistent medical   Nãstãsescu Ramona
Servant 2 - salvator   Cobianu Iosif
Servant 2 - tehnician veterinar   Gogioiu Elena
4
Servant 3 - asistent medical   Dobre Nicolae
Servant 3 - salvator   Diaconescu Ion
Servant 3 - tehnician veterinar   Ionescu Maria
5
Servant 4 - asistent medical   Stroia Amalia
Servant 4 - salvator   Milea Petrisor
Servant 4 - tehnician veterinar   Popa Valentin
1
Sef echipã transmisiuni - alarmare   Miu Dumitru
Sef echipã instalatii electrice   Iacob Ioan
Sef echipã adãpostire Ciobanu Gheorghe  
2
Servant 1   Mustãtea Vasile
Servant 1 - electrician   Vasile Constantin
Servant 1 - echipier Rizescu Vasile  
3
Servant 2   Bunoiu Gheorghe
Servant 2 - electrician   Ivascu Constantin
Servant 2 - echipier Mihai Cristian  
4
Servant 3 - radiotelefonist   Tebeicã Emanuel
Servant 3 - electrician   Sãftoiu Mircea
Servant 3 - echipier Mãnica Ciprian  
5
Servant 4 - radiotelefonist   Mihãilã Florin
Servant 4 - electrician   Anghelescu Dan
Servant 4 - echipier Popescu Ion  
1
Sef echipã evacuare Mãntoiu Darius  
Sef echipã transport Butcã Cristian  
Sef echipã asigurare materialã si hrãnire   Lupoiu Ion
2
Servant 1 - salvator Stanciu Gheorghe  
Servant 1 - conducãtor auto Ionel Constantin  
Servant 1   Mãdãran Constantin
3
Servant 2 - salvator Teodoroiu Augustin  
Servant 2 - conducãtor auto Oancea Adrian  
Servant 2   Voinescu Liviu
4
Servant 3 - salvator Mãnica Ciprian  
Servant 3 - conducãtor auto Mãlureanu Silviu  
Servant 3   Gorgon Victor
5
Servant 4 - salvator Popescu Ion  
Servant 4 - conducãtor auto Gheaburcu Gheorghe  
Servant 4   Veveritã Gheorghe


Art. 2. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã constituit va avea în administrare/folosintã:
- mijloace de stingere (stingãtoare) si materiale (scãri, gãleti, topoare, furci, mãturi, casmale, cãngi, echipament pentru hidranti stradali) necesare îndeplinirii atributiilor;
- substante stingãtoare si echipamentul de protectie;
- mijloace de anuntare, alarmare, alertare si conducere a interventiei;
- salã de pregãtire si instruire a personalului;
- materiale de interventie în caz de dezastre, conform normelor în vigoare;

Art. 3. Pregãtirea fizicã si de specialitate a personalului ce încadreazã Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã se va realiza pe baza Planului de Pregãtire Profesionalã întocmit de cãtre seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã si aprobat de cãtre Primarul orasului Pucioasa.

Art. 4. Personalul voluntar încadrat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã va fi retribuit din fondurile ce constituie ca taxe speciale destinate activitãtii de prevenire a situatiilor de urgentã, conform art. 12 din O.G. nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva incendiilor cu modificãrile ulterioare si art. 25, lit. "d" din Legea nr. 481/2004.
Art. 4. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar si dl. Nãstase Cornel si va fi comunicatã Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã "Basarab I" si Institutiei Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea închirierii spatiului în suprafatã de 18,31 mp, situat în incinta Halei Centrale (spatiul boxei de carne nr. 1) în vederea amenajãrii unui depozit frigorific pentru pãstrarea cãrnii si produselor din carne.

Art. 1. Se aprobã închirierea prin licitatie publicã a spatiului în suprafatã de 18,31 mp situat în incinta Halei Centrale (spatiul boxei de carne nr. 1) în vederea amenajãrii unui depozit frigorific pentru pãstrarea cãrnii si produselor din carne.
Art. 2. Pretul de pornire al licitatiei va fi de 160,00 RON/lunã.
Art. 3. Durata închirierii va fi pânã la data de 01.07.2008.
Art. 4. Licitatia va avea loc la 20 de zile de la aparitia anuntului într-un ziar local. Taxele de participare vor acoperi în totalitate cheltuielile necesare organizãrii licitatiei si vor fi achitate cu 3 zile înainte de data licitatiei.
Art. 5. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre viceprimar, Serviciul Buget - Contabilitate, Biroul A.D.P. si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Sponsorizarea fundatiei "Grupul pentru Dezvoltare Localã Mileniul III - Corala Armonia".

Art. 1. Se aprobã sponsorizarea fundatiei "Grupul pentru Dezvoltare Localã Mileniul III - corala Armonia" cu suma de 1000 RON, în vederea deplasãrii în Austria.
Art. 2. Sponsorizarea va consta în plata partialã de cãtre Primãria orasului Pucioasa a costului transportului, pânã la nivelul sumei mentionate la art. 1 cãtre firma care asigurã transportul grupului coral.
Art. 3. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar si Directia Economicã si va fi comunicatã Institutiei prefectului, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Articol unic

Pe data adoptãrii prezentei hotãrâri se revocã Hotãrârea Consiliului Local nr. 89/25.08.2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unitãtii administrativ teritoriale a spatiilor cu destinatie cabinete medicale si a spatiilor în care îsi desfãsoarã activitãti conexe actului medical, listei spatiilor ce urmeazã a fi vândute conform O.U.G. nr. 110/2005, desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia pentru vânzarea acestor spatii si stabilirea îndemnizatiei pentru membrii comisiei de vânzare a acestor spatii.
DECEMBRIE 2005

PRIVESTE: Modificarea art. 1 din HCL nr. 4/20.01.2005, cu privire la darea în administratie a Spitalului orãsenesc Pucioasa, a terenurilor si clãdirilor în care isi desfãsoarã activitatea

Art. 1. Se modificã art. 1din HCL nr. 4/20.01.2005 cu privire la darea în administrare a Spitalului orãsenesc Pucioasa si va avea urmãtorul cuprins: "Se aprobã darea în administrare a Spitalului orãsenesc Pucioasa, a terenurilor si clãdirilor proprietate publicã în care îsi desfãsoarã activitatea conform protocolului încheiat între Primãria Pucioasa si Spitalul orãsenesc Pucioasa, Anexa nr. 3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, cu scoaterea acestora din evidentele contabile ale Spitalului orãsenesc Pucioasa."
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Directia Economicã din cadrul Primãriei Pucioasa si Serviciul Economic din cadrul Spitalului orãsenesc Pucioasa si va fi comunicatã institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea unui elaborãrii unui Studiu de Fezabilitate "Alimentare cu apã potabilã Cartier Bela"

Art. 1. Se aprobã elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru Alimentare cu apã potabilã Cartier Bela.
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Biroul Tehnic si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 49/28.04.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) magazin Mini MAX DISCOUNT Pucioasa, str. Republicii

Art. unic. Revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 49/28.04.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.), magazin mini MAX DISCOUNT Pucioasa, str. Republicii.

PRIVESTE: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) MAGAZIN mini MAX DISCOUNT, Pucioasa, str. Republicii

Art. 1. Se aprobã Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) magazin mini MAX DISCOUNT Pucioasa, elaborat de S.C. Proiect Habitat S.R.L. Pucioasa.
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Biroul Urbanism si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Utilizarea sumei de 15 mii RON din fondul de rulment pentru finantarea investitiei "Modernizare încãlzire centralã, Pavilion Administrativ - Statie tratare apã Pucioasa"

Art. 1. Se aprobã utilizarea sumei de 15 mii RON din fondul de rulment pentru finantarea investitiei "Modernizare încãlzire centralã, Pavilion Administrativ - Statie tratare apã Pucioasa".
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se obligã Primarul, Directia Economicã, Biroul Lucrãri Publice din cadrul Primãriei Pucioasa si S.C. EGOT S.A. Pucioasa si va fi comunicatã institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea închirierii spatiului în suprafatã de 35,00 mp situat în incinta halei centrale (fostul economat) în vederea amenajarãrii unei farmacii sanitar-veterinare.

Art. 1. Se aprobã închirierea prin licitatie publicã a spatiului în suprafatã de 35 mp , situat în incinta halei centrale (fostul economat) în vederea amenajãrii unei farmacii sanitar-veterinare.
Art. 2. Pretul de pornire al licitatiei va fi de 225 RON/lunã.
Art. 3. Durata închirierii va fi pânã la data de 01.07.2008.
Art. 4. Licitatia va avea loc la 20 de zile de la aparitia anuntului într-un ziar local. Taxele de participare vor acoperi în totalitate cheltuielile necesare organizãrii licitatiei si vor fi achitate cu 3 zile înainte de data licitatiei.
Art. 5. Hotãrârea adoptatã va fi adusã la îndeplinire de cãtre viceprimar, Serviciul Buget - Contabilitate, Biroul A.D.P. si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Stabilirea numãrului de asitenti personali ai persoanelor cu handicap grav conform OUG nr. 102/1999 si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, prevederile Ordinului nr. 794/380 din 07.10.2002 - aprobarea modalitãtii de platã a indemnizatiei cuvenite.

Art. 1. Se stabileste un numãr de 45 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si plata indemnizatiei pentru un numãr de 45 de persoane cu handicap grav.
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Serviciul de Administratie Publicã Localã si Asistentã Socialã si va fi comunicatã institutiei Prefectului, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.
NOIEMBRIE 2005

PRIVESTE: Aprobarea procedurii de acordare a unor facilitãti fiscale pentru anul 2006 contribuabililor persoane fizice

Art. 1. Se aprobã procedura de acordare a unor facilitãti fiscale pentru anul 2006 contribuabililor persoane fizice în conformitate cu art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, procedura prevãzutã în anexã, parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Serviciul Impozite si Taxe Locale si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PROCEDURA
Privind acordarea de facilitãti fiscale la plata taxelor si impozitelor locale pentru anul 2006 pentru persoane fizice în conformitate cu art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si a pct. 220 alin. 1 si 2 din H.G. nr. 44/2004 referitor la aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

PRIVESTE: Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Optimizarea consumului de energie electricã a sistemului de iluminat public stradal în orasul Pucioasa

Art. 1. Se aprobã studiul de fezabilitate al obiectivului "Optimizarea consumului de energie electricã a sistemului de iluminat public stradal în orasul Pucioasa" cu urmãtorii indicatori economici:
- schimbarea unui numãr de 133 corpuri, cu puterea instalatã de 35,91 W cu un numãr de 133 corpuri cu o putere instalatã de 14,23 W, în conditiile încadrãrii parametrilor luminotehnici astfel obtinuti cu prevederile SR 13433.
- Valoarea totalã a investitiei este de 91.402, 5 RON.

Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Biroul Tehnic si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea întocmirii design brief pentru investitia: "Complexul integrat de afaceri Pucioasa"

Art. 1. Se aprobã întocmirea Design Brief pentru investitia "Complexul integrat de afaceri Pucioasa".

Art. 2. Suma de 60.000 RON (fãrã TVA) necesarã pentru întocmirea Design Brief se va include în bugetul local pe anul 2006.

Art. 3. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Biroul Programe de Integrare Europeanã, informaticã, Biroul Urbanism, discliplina în constructii, amenajarea teritoriului, protectia mediului, monumente istorice, cadastru urban si imobiliar edilitar, lucrãri publice, licitatii, relatiile cu asociatiile de locatari si Directia economicã si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

OCTOMBRIE 2005

PRIVESTE: stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2006

Art. 1. Aprobarea începând cu 01.01.2006 a urmãtoarelor taxe si impozite locale:

1. Impozitul pe clãdiri
În cazul persoanelor fizice impozitul pe clãdire se calculeazã prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban si 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clãdirii determinate potrivit criteriilor si normelor de evaluare. Se aprobã cota de 0,2% asupra valorii impozabile pe mp, pe suprafata construitã desfãsuratã la clãdiri si alte constructii stabilite prin Anexa nr. 1 din HGR 797/2005, la care se adaugã o majorare cu 4% la impozitul calculat prin aplicarea valorilor impozabile. În cazul persoanelor juridice se aprobã cota de 1% la care se aplicã o majorare cu 30% la impozitul rezultat prin aplicarea cotei, în cazul valorilor de inventar a clãdirilor reevaluate conform prevederilor legale în vigoare precum si a celor dobândite începând cu anul 2003, respectiv cota de 10% apicatã la valoarea de inventar a clãdirilor dobândite pânã în anul 2002, inclusiv si nereevaluate.

2. Impozitul pe teren

Pentru terenurile proprietate situate în intravilanul localitãtii categoria curti constructii, se aprobã valorile din Anexa nr. 2 din HGR 797/2005, la care se aplicã o majorare cu 4%. Pentru terenurile proprietate situate în intravilanul localitãtii care sunt înregistrate în Registrul Agricol la alte categorii de folosintã decât cea cu constructii, se aprobã valorile impozitului pe teren conform Anexei nr. 3 din HGR 797/2005, la care se aplicã coeficientul de corectie aferent rangului III al localitãtii, plus o majorare cu 50%. Pentru terenurile proprietate situate în extravilanul localitãtii indiferent de zona sau categoria de folosintã se aprobã 15.000 lei/ha.

3. Taxa asupra mijloacelor de transport
Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanicã care apartin contribuabililor se stabileste în functie de capacitatea cilindricã a motorului pentru fiecare cmc sau fractiune. Se aprobã pentru anul 2006 valorile prevãzute în Anexa nr. 4 din HGR 797/2005 la care se aplicã majorarea cu 25%. În mod asemãnãtor se aprobã taxele aferente mijloacelor de transport marfã cu masa total maximã autorizatã peste 12 tone, precum si combinatiile de autovehicule, remorci, semiremorci, rulote, transport pe apã, cu mentiunea cã pentru mijloacele de transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã peste 12 tone se aplicã numai indicele de inflatie stabilit prin HGR 797/2005.
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ai autorizatiilor
Se aprobã nivelurile din Anexa nr. 5 din HGR 797/2005.
5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate
Se aprobã cota de 3% din valoarea contractului exclusiv TVA pentru contribuabilii care beneficiazã sub diferite forme de servicii de reclamã si publicitate. În cazul unui afisaj situat în locul în care pesoana deruleazã o activitate economicã se aprobã 23 lei/mp sau fractiune de mp si 17 lei/mp în cazul oricãrui alt panou.
6. Impozitul pe spectacol
Se aprobã urmãtoarele cote si valori de impozit pe spectacol:
- 2% în cazul spectacolelor de teatru, circ, muzicã
- 5% în cazul altor manifestãri în afara celor mentionate
- 0,3 lei/mp/zi în cazul videotecilor
- 0,5 lei/mp/zi în cazul discotecilor
7. Taxa hotelierã. Se aprobã:
- 2% pentru unitãtile de cazare de tip pensiune, motel
- 3% pentru unitãti de cazare de o stea
- 4% pentru unizãti de cazare de douã stele
- 5% pentru unitãti de cazare de cinci stele
8. Alte taxe locale. Se aprobã:
- taxa zilnicã pentru utilizare temporarã a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale, arheologice - 5 lei
- taxa zilnicã pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obtinerii de venit de 13 lei
- taxa anualã pentru vehicule lente de 34 lei
- se aprobã pentru anul 2006 taxele extrajudiciare de timbru, conform Anexei nr. 6 din HGR 797/2005
Art. 2. Pentru anul 2006 se aprobã bonificatia pentru plata integralã a impozitului pe clãdiri , impozitului pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice pânã la 15.03.2005 de 10%.
Se aprobã de asemenea pentru anul 2006 nivelul contraventiilor , conform Anexei din HGR 797/2005 astfel:
- pentru persoanele fizice, depunerea peste termen a declaratiilor de impunere este de 60 - 110 lei. Nedepunerea declaratiilor de impunere este de 110 - 340 lei.
- pentru persoane juridice depunerea peste termen a declaratiilor de impunere este de 230 - 450 lei. Nedepunerea declaratiilor de impunere este de 450 - 1360 lei.
Î ncãlcarea normelor tehnice privind gestionarea biletelor de spectacol este de 230 - 1130 lei.
Art. 3. Hotãrârea adoptatã va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Serviciul Impozite de taxe locale si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.
SEPTEMBRIE 2005

PRIVESTE: Atribuirea în folosintã a douã loturi în suprafete de câte 250 mp - terenuri sintuate în Pucioasa, Aleea Zefirului, în vederea construirii unor locuinte proprietate personalã conform Legii nr. 15./2003

Art. 1. Se aprobã atribuirea suprafetei de 250 mp, situatã în Pucioasa, Aleea Zefirului, T96, p5990 - lot nr. 1, conform schitei anexã, în folosinta d-lui Zamfir Marius Ion, cu obligatia de a-si construi locuinta proprietate personalã, respectând conditiile prevãzute de lege.
Art. 2. Atribuirea suprafetei de 250 mp, situatã în Pucioasa, Aleea Zefirului, T96, p5990 - lot. nr. 2, conform schtei anexã, în folosinta d-lui Dumitra Florin, cu obligatia de a-si construi locuinta proprietate personalã, respectând conditiile prevãzute de lege.
Art. 3. Hotãrârea adoptatã va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Compartiment Cadastru si va fi comunicatã Institutiei Prefectului Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Angajarea în cadrul Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii pentru comunitate a unui numãr de 20 de muncitori necalificati si aprobarea programului de lucrãri ce vor fi executate de somerii angajati prin conventia încheiatã conform art. 78 din Legea nr. 76/2002.

Art. 1. Aprobarea angajãrii unui numãr de 20 de muncitori necalificati în cadrul Serviciului Public - Atelier Prestãri Servicii pentru comunitate, pentru perioada 15.09.2005-15.12.2005.
Art. 2. Finantarea acestor posturi va fi asiguratã astfel: 30% din salariul minim brut pe tarã din bugetul Serviciului Public si 70% din salariul minim brut pe tarã de la AJOFM Dâmbovita pentru perioada 15.09.-31.10.2005, iar pentru perioada 01.11-15.12.2005, AJOFM Dâmbovita va asigura salariul minim brut pe tarã si toate datoriile cãtre stat.
Art. 3. Aprobarea programului de lucrãri ce vor fi executate de somerii angajati prin conventia încheiatã în baza art. 78 din Legea 76/2002, conform anexei nr. 1 la prezenta, care face ãarte integrantã din hotãrâre.
Art. 4. Horãrârea adoptatã va fi adusã la îndeplinire de cãtre Serviciul Public - Atelier Prestãri Servicii pentru Comunitate si va fi comunicatã Institutiei Prefectului Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea elaborãrii unui studiu de fezabilitate Amenajarea pârâului Valea Neagrã.

Art. 1. Se aprobã elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru Amenajarea pârâului Valea Neagrã.
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Biroul Tehnic si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea elaborãrii unui studiu de fazabilitate Amenajare si consolidare poduri, podete si maluri pârâul Bizdidel, zonele Miculesti, Diaconesti si Glodeni Vale.

Art. 1. Se aprobã elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru Amenajare si consolidare poduri, podete si maluri pârâul Bizdidel, zonele Miculesti, Diaconesti si Glodeni Vale.
Art. 2. Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Biroul Tehnic si va fi comunicatã Prefecturii Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.
AUGUST 2005

PRIVESTE: Numirea persoanei care tine Registrul datoriei publice locale Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 25 august 2005

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. _______/___________.2005 a initiatorului;

- raportul explicativ nr. __________/___________.2005 al Directiei Economice;

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

          Art. 1. Se aprobă numirea doamnei Sîrboiu Adriana - director economic în cadrul Primăriei Pucioasa, să tină Registrul datoriei publice locale.                      

          Art. 2. Înlocuitor al doamnei Sîrboiu Adriana pentru tinerea Registrului datoriei publice locale este doamna Bănulescu Violeta - consilier în cadrul Primăriei Pucioasa.

          Art. 3. Hotărârea adoptată va fi adusă la îndeplinire de către primar si Directia Economică din cadrul Primăriei Pucioasa si va fi comunicată Institutiei prefectului judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Deplasarea domnului Mircea Simion - primarul orasului Pucioasa la Beijing - China în vederea participării la autentificarea acordului cadru între CRUCEA ROSIE din România si CRUCEA ROSIE din Beijing – China

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 25 august 2005

Având în vedere:

- expunerea primarului nr. 11096/10.08.2005;

- referatul nr. 11097/10.08.2005 al Directiei economice;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 38, alin. (1), din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- avizul comisiei economice de specialitate;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1 Se aprobă deplasarea domnului Mircea Simion - primarul orasului Pucioasa la Beijing - China, în perioda 18 - 27 septembrie 2005 în vederea participării la autentificarea Acordului Cadru - pe o perioadă de patru ani între CRUCEA ROSIE din Beijing - China si CRUCEA ROSIE din România, acord care cuprinde sprijin în situatii de catastrofe de mari proportii si acordare a primului ajutor, dezvoltarea de relatii directe cu localităti si subfiliale.

          Art. 2. Se aprobă costul transportului cu avionul, în sumă de 750 EURO, din bugetul local.

          Art. 3. Se aprobă 50% din diurna stabilită pentru tara în care are loc deplasarea, din bugetul local.

          Art. 4. În perioda 18 - 27 septembrie 2005, atributiile primarului vor fi îndeplinite, inclusiv cea de ordonator principal de credite de către domnul Popa Constantin Tiberiu - viceprimarul orasului Pucioasa.

          Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către persoana desemnată la art. 1 si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea trecerii din domeniul public al unitătii administrativ  teritoriale în domeniul privat al unitătii administrativ  teritoriale a spatiilor cu destinatie cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, a listei spatiilor proprietate privată a Consiliului Local care urmează a fi vândute potrivit  Ordonantei de urgentă nr. 110/2005 si desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia pentru vânzarea acestor spatii

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 25.08.2005

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10971 din 08.08.2005 a initiatorului;

- raportul explicativ nr. 10972 din 08.08.2005 al inspectorului pentru administrarea domeniului public si privat;

- prevederile art. 4 si art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătii administrativ - teritoriale, cu destinatia cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical;

- prevederile art. ___ din Legea nr. 213/1999 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

- avizul tuturor comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 46, alin. (2) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al unitătii administrativ - teritoriale  în domeniul privat al unitătii administrativ - teritoriale a spatiilor cu destinatia cabinete medicale si spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2. Se aprobă lista cu spatiile cu destinatia cabinete medicale si spatii în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, ce vor fi vândute conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 3. Desemnează ca reprezentanti ai Consiliului Local Pucioasa în comisia pentru vânzarea spatiilor destinate cabinetelor medicale si spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical pe următorii 2 consilieri locali:

                   1.

                   2.

iar ca supleanti ai acestora pe următorii 2 consilieri locali:

                   1.

                   2.

PRIVESTE: aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru clădirile si terenul aferent „ Centrului de Îngrijire si Asistentă pentru Vârsta a Treia ” Pucioasa.

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 28.07.2005

Având în vedere:

- adresa nr. 4898/04.07.2005 a Consiliului Judetean Dâmbovita prin care solicită trecerea din domeniul public al unitătii administrativ - teritoriale în domeniul public al judetului a clădirilor si terenului în care functionează „Centrul de Îngrijire si Asistentă pentru Vârsta a Treia ” Pucioasa;

- expunerea de motive nr. 10310/20.07.2005 a primarului orasului Pucioasa;

- raportul explicativ nr. 10311 din 20.07.2005 al compartimentului administrarea domeniului public;

- prevederile art. 126 din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. Consiliul Local al orasului Pucioasa nu este de acord cu trecerea din domeniul public al unitătii administrativ teritoriale în domeniul public al judetului Dâmbovita a clădirilor si terenului aferent    „ Centrului de Îngrijire si Asistentă pentru Vârsta a Treia ” Pucioasa (Căminul de Bătrâni Pucioasa).

          Art. 2. Consiliul Local al orasului Pucioasa aprobă încheierea unui contract de comodat între acesta si Consiliul Judetean Dâmbovita pentru clădirile si terenului aferent „ Centrului de Îngrijire si Asistentă pentru Vârsta a Treia ” Pucioasa (Căminul de Bătrâni Pucioasa) pentru o perioadă de 6 ani (începând cu 01.09.2005 - 01.09.2011), cu posibilitate de prelungire în cazul în care această unitate îsi va păstra obiectul de activitate.

          Contractul de comodat va înceta înainte de termen, în cazul în care această unitate nu îsi va păstra obiectul de activitate.

          Art. 3. Prezenta dispozitie va fiadusă la îndeplinire de către primarul orasului Pucioasa, secretarul orasului Pucioasa si va fi comunicată Consiliului Judetean Dâmbovita si Institutiei prefectului judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa

IULIE 2005

PRIVESTE: validarea în functia de consilier local a domnului Cojocaru Hariton

Consiliul Local al oasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în şedinţă ordinară, astazi 28.07.2005, având în vedere :

- expunerea de motive nr. ________ din _________.2005 a primarului orasului Pucioasa;

- raportul explicativ nr. ________ din _________.2005 al secretarului orasului Pucioasa;

- raportul comisiei de validare;

- acceptul domnului Cojocaru Hariton de a fi validat în functia de consilier local;

- prevederile art. 32, alin. (5) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.46 alin.(1) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE :

Art. unic Validarea în functia de consilier local a domnului Cojocaru Hariton supleant pe lista P.D..

PRIVESTE: Înfiinţarea, organizarea si functionarea Poliţiei Comunitare a orasului Pucioasa

Consiliul Local oras Pucioasa, întrunit în şedinţă ordinara,astazi 28.07.2005,

avand in vedere :

- expunerea de motive a Primarului orasului Pucioasa nr. ______/_____________2005;

- raportul de specialitate al secretarului orasului Pucioasa

- avizul comisiei juridice si al comisiei economice;

- prevederile Legii nr.371/2004 privind infiintarea,organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

- Regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei comunitare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2295/2004;

- prevederile Legii nr.53/2003 privind  Codul muncii;

- prevederile art.38, lit. „n” si „q” din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul, art.46 alin.(1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂSTE :

Art.1. Incepand cu data de 01.09.2005 se înfiinţează Poliţia Comunitara a orasului Pucioasa, ca serviciu, fara  personalitate juridică, in cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Pucioasa.

          Art.2. Organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale Poliţiei Comunitare a orasului Pucioasa, raman cele care au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 27/24.03.2005.

          Art.3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Poliţiei Comunitare a orasului Pucioasa conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.4 Preluarea patrimoniului repartizat de Consiliul Judetean Dambovita, se va efectua, pe baza de protocol , de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului .

          Art.5 Incadrarea personalului Poliţiei Comunitare a orasului Pucioasa la infiintare se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare de catre comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr.30/24.03.2005.

          Art.6 Activitatea Poliţiei Comunitare a orasului Pucioasa se realizeaza in interesul persoanei si al comunitatii, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, precum si pentru organizarea pazei si protectiei obiectivelor din domeniul public si privat al orasului Pucioasa.

          Art.7 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar, Compartimentul Resurse Umane, Directia Economica si va fi comunicata Institutiei Prefectului, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Încetarea de drept a mandatului de  consilier local al domnului consilier Florescu Ovidiu Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 28.07.2005

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10105 din 18.07.2005 a initiatorului;

- raportul explicativ nr. 10106 din 18.07.2005 al secretarului orasului Pucioasa;- cererea nr. 9330/30.06.2005 a domnului Florescu Ovidiu prin care aduce la cunostinta Consiliului Local că demisionează din functia de consilier local;

- prevederile art. 9, alin. (2), lit. „ a ” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

 - prevederile art. 60, alin. (1), lit. „ a ” din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. unic Consiliul Local al orasului Pucioasa ia act de demisia domnului consilier Florescu Ovidiu   si constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia.

PRIVIND: Împuternicirea d-lui avocat Adrian Chiţescu sa reprezinte interesele Consiliului Local Pucioasa, în dosarele nr.4664/2005 şi nr.4665/2005

Consiliul Local al oraşului Pucioasa, jud.Dâmboviţa întrunit în şedinţa ordinara astazi 30.06.2005;

Având în vedere:

- prevederile art.69 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Pucioasa, aprobat prin H.C.L. nr.24/24.02.2005 potrivit caruia, în cazul în care va fii necesar, Consiliului Local îşi va angaja pe baza de convenţie civila, contract de colaborare, etc. un avocat care sa-i reprezinte interesele;

          In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale, cu modificarile şi completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă S T E:

Articol unic. Se împuterniceşte dl.avocat Adrian Chiţescu sa apere interesele Consiliului Local al oraşului Pucioasa în dosarele nr.4664/2005 şi nr.4665/2005 având ca obiect suspendarea Hotarârii Consiliului Local nr.49 din 28.04.2005, respectiv anularea acesteia, Hotărâre cu privire la aprobarea P.U.Z – Magazin MiniMaxDiscount – teren zona centrala, str. Republicii.

IUNIE 2005

PRIVESTE: Asocierea orasului Pucioasa cu comuna Vulcana Băi în vederea realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local si zonal

Consiliul Local al orasului Pucioasa, întrunit în sedintă ordinară astăzi 30.06.2005

Având în vedere:

- referatul serviciului urbanism;

- avizul comisiei de urbanism , al comisiei juridice si al comisiei economice

- Considerând că atât orasul Pucioasa cât si comuna Vulcana-Băi, dat fiind unele traditii asemănătoare, cu precădere în domeniul apelor minerale, pot să dezvolte si, implicit, să realizeze în comun unele actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local si zonal;

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „ x ” din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. (2) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. - (1) Se aprobă.asocierea orasului Pucioasa cu comuna Vulcana-Băi în vederea realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local si zonal.

                     (2) Actiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local sau zonal se stabilesc prin acorduri semnate de către primarul orasului Pucioasa si primarul comunei Vulcana-Băi.

                    (3) Acordurile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunostinta Consiliului Local al orasului Pucioasa în proxima sedintă ce urmează semnării lor.

          Art. 2. În cazul în care unele dintre actiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local sau zonal necesită mobilizarea de resurse financiare din bugetul local al orasului Pucioasa, acestea vor fi supuse aprobării Consiliului Local al orasului Pucioasa.

          Art. 3. La data prezentei se identifică necesitatea realizării în comun a următoarelor proiecte:

                   a) drumul de legătură dintre orasul Pucioasa si comuna Vulcana-Băi, creându-se premisa dezvoltării zonei turistice conexă celor două unităti administrativ-teritoriale, precum si punerii în valoare a apelor minerale iodurate si sulfuroase de la nivelul comunei Vulcana-Băi

                   b) alimentarea cu apă potabilă a comunei Vulcana-Băi, având sursa în orasul Pucioasa.

          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică autoritătilor administratiei publice locale ale comunei Vulcana-Băi si Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Împuternicirea domnului consilier Florescu Ovidiu să propună ca membru în consiliul de administratie al S.C. APĂ, CANAL GRUP Dâmbovita S.A. pe domnul...Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 30.06.2005

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9026 din 23.06.2005 a initiatorului;

- raportul explicativ nr. 9032 din 23.06.2005 al secretarului orasului Pucioasa;

- avizul tuturor comisiilor de specialitate;

- prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 33/24.03.2005 privind aprobarea participării Consiliului Local al orasului Pucioasa la Programul SAMTID;

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 41/28.03.2005 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Pucioasa în Adunarea Generală a actionarilor S.C. APĂ, CANAL GRUP Dâmbovita S.A.

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „ j ” din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. unic Se împuterniceste domnul consilier Florescu Ovidiu - reprezentantul Consiliului Local al orasului Pucioasa în Adunarea Generală a Actionarilor S.C. APĂ, CANAL GRUP Dâmbovita S.A. să propună ca membru în consiliul de administratie al S.C. APĂ, CANAL GRUP Dâmbovita S.A. pe domnul _______________________.

PRIVESTE: Aprobarea organizării Serbărilor Băilor Pucioasa în perioada 2-4 septembrie 2005, a programului acestora si a devizului estimativ de cheltuieli

Consiliul Local al orasului Pucioasa, întrunit în sedintă ordinară astăzi 30.06.2005

Având în vedere:

- expunerea de motive a initiatorului;

- raportul explicativ al Centrului Cultural „I. Al. Brătescu Voinesti”;

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „ p ” din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Statutului orasului Pucioasa;

- avizul comisiei pentru învătământ, sănătate, cultură, sport, turism, protectie socială si al comisiei economice;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. Se aprobă organizarea „ Serbărilor Băilor Pucioasa ” în perioada 2 - 4 septembrie 2005.

          Art. 2. Se aprobă programul Serbărilor Băilor Pucioasa, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 3. Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru Serbările Băilor Pucioasa conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 4. Finantarea cheltuielilor necesare Serbărilor Băilor Pucioasa se va asigura din bugetul local si eventuale sponsorizări.

          Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar, viceprimar, directorul Centrului Cultural „ I. Al. Brătescu Voinesti ” si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea asocierii Consiliului Local al orasului Pucioasa cu C.A.R.P. Pucioasa si cabinetele individuale de medicină generală în vederea realizării unui centru de sănătate, destinat asigurării asistentei medicale primare

Consiliul Local al orasului Pucioasa, întrunit în sedintă ordinară astăzi 30.06.2005

Având în vedere:

- cererile următoarelor cabinete individuale de medicină generală si anume:

- cererea nr. 49/17.06.2005  - medic primar medicină generală Bădescu Cristina;

- cererea nr. 48/17.06.2005  - medic primar medicină generală Bădescu Gheorghe;

- cererea nr. 47/17.06.2005  - medic primar medicină generală Bunea Maria;

- cererea nr. 46/17.06.2005  - medic primar medicină generală dr. Teliceanu Floarea;

- cererea nr. 45/17.06.2005  - medic primar medicină generală dr. Dinu Elena;

- cererea nr. 44/17.06.2005  - medic primar medicină generală dr. Popa Olimpia;

- cererea nr. 43/17.06.2005  - medic primar medicină generală dr. Nitescu Ileana;

- cererea nr. 39/23.05.2005  - C.A.R.P. Pucioasa, prin care solicită asocierea C.A.R.P. Pucioasa cu Consiliul Local al orasului Pucioasa si cabinetele medicale individuale în ederea realizării unui centru de sănătate, destinat asigurării asistentei medicale primare, în special pentru membrii C.A.R.P. Pucioasa dar si altor persoane fizice ce au calitatea de asigurat si se află pe listele cabinetelor individuale de medicină generală asociate;

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „ o ”, „ y ”  din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. (2) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. Se aprobă.participarea Consiliului Local al orasului Pucioasa la asocierea cu C.A.R.P. Pucioasa si cabinetele medicale individuale de medicină generală ale medicilor Bădescu Cristina, Bădescu Gheorghe, Bunea Maria, Teliceanu Floarea, Dinu Elena, Nitescu Ileana Carmen si Popa Olimpia în vederea ealizării unui centru de sănătate, destinat asigurării asistentei medicale primare, în special pentru membrii C.A.R.P. Pucioasa, dar si a altor persoane fizice ce au calitatea de asigurat si se află pe listele cabinetelor individuale de medicină generală asociate,

          Art. 2. Consiliul Local al orasului Pucioasa aduce în asociere folosinta terenului intravilan în suprafată de _____ mp., situat în curtea Spitalului Orăsenesc Pucioasa, având următoarele vecinătăti; N:_____________, S:______________, E: _____________, V: ______________, identificat prin planul de amplasament avizat la O.N.G.C. sub nr. _____________.

          Terenul face parte din domeniul public al unitătii administrativ teritoriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001..

          Art. 3. Se aprobă contractul de asociere în participatiune, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică C.A.R.P. Pucioasa, cabinetelor individuale de medicină generală enumerate la art. 1 si Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

H O T Ă R Â R E A NR. 1/27.01.2003

a Comisiei Local Pucioasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată

asupra terenurilor

Comisia Locală Pucioasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor întrunită în sedintă astăzi 27.01.2003.

Art. 1 Se revocă punerea în poisesie a numitei Bantea Maria conform Sentintei Civile nr. 866/1995, fiind nelegală din următoarele considerente:

          a) - terenul cuprins între Sentinta Civilă nr. 866/1995 nu a fost pus la dispozitia Comisiei Locale de fond funciar, aceasta nu-l are nici în administrare ca proprietate si nu l-a primit nici pe bază de protocol de la o altă înstitutie;

          b) - terenul este ocupat partial - cca. 2 ha - de cetăteni care sunt în posesia unor titluri de proprietate autentice, titluri care au fost eliberate la reforma agrară din 1945 celor care au participat la război;

          c) - pe o parte din terenul de la litera „ b ” sunt construite locuinte gospodăresti, străzi - Liliacului, Fructelor, Alunis, cca. 20 - 30 de locuinte;

          d) - suprafata de 2,70 ha, pct. „ Pe Râpă ” a fost pusă la dispozitia Comisiei Locale de fond funciar pentru punerea în posesie a actionarilor, locatorilor iar Banteea Maria nu are această calitate. Dacă ar rămâne pusă în posesie cu această suprafată, comisia s-ar afla în imposibilitate de a pune în posesie pe cei la S.C. Pifco S.A. Răzvad;

          e) - cca. 41.213, 63 mp din terenul cuprins în această sentintă este etinut de S.C. Pifco S.A. Răzvad (ferma de berbecuti) având certificat de atestare a dreptului de proprietate eliberat conform Hotărârii de Guvern nr. 834/1991finnd construite saivane si anexe, iar în baza Ordonantei nr. 11/1996 Minoisterul Finantelor - Directia Judeteană a Finantelor Publice si Controlului de Stat Dâmbovita, Directia de Sănătate si Directia Muncii Dâmbovita au instituit sechestru pentru recuperarea debitelor societătii către bugetul de stat si bugetul asigurărilor de stat;

          f) - Sentinta Civilă nr. 866/1995 nu le este opozabilă nici cetătenilor si nici S.C. Pifco S.A. Răzvad - acestia nu au fost parte în proces iar titlurile lor de proprietate au fosta nulate sau declarate nule prin hotărâre judecătorescă.

          Art. 2 Fisa de punere în posesie nr. 690/06.11.2002 se anulează.

          Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică d-nei Bantea Maria.

MAI 2005

PRIVESTE: transformarea postului de inspector debutant într-un post de nivel superior - inspector asistent serviciul administratie publică locală

Consiliul Local al oasului Pucioasa, întrunit în şedinţă ordinara,astazi 28.04.2005,

          având în vedere :

-referatul nr. 7237/18.05.2005 al compartimentului independent Salarizare Resurse Umane ;

          - Ordonanta de urgentă nr. 92/2004 privind privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

- avizul comisiei de specialitate: economice si juridice, din cadrul Consiliului Local al orasului Pucioasa;

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTÃRÃSTE :

Art.1. Se aprobă începând cu 25.05.2005, transformarea postului de inspector debutant - functionar public, în post de inspector clasa I, gradul asistent, treapta 3, din cadrul serviciului admnistratie publică locală, ocupat de doamna Stoica Elena  Liliana.

Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Compartimentul Independent Resurse Umane, Directia Economica si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, de secretarul orasului Pucioasa.

APRILIE 2005

PRIVESTE: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Pucioasa în Adunarea Generală a Actionarilor S.C. <<APĂ, CANAL, GRUP DÂMBOVITA>> S.A.

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 28.04.2005

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6108/21.04.2005 a initiatorului;

- referatul nr. 6107/21.04.2005 al secreterului orasului Pucioasa;

- prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al orasului Pucioasa nr. 33/24.03.2005 privind aprobarea participării Consiliului Local al orasului Pucioasa la programul „ SAMTID ”;

- avizul tuturor comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. unic Desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Pucioasa în Adunarea Generală a Actionarilor S.C. <<APĂ, CANAL, GRUP DÂMBOVI}A>> S.A. a domnului consilier Florescu Ovidiu.

PRIVESTE: transformarea postului de referent debutant  într-un post de nivel superior din cadrul directiei economice, compartimentul buget

Consiliul Local al oasului Pucioasa, întrunit în şedinţă ordinara,astazi 28.04.2005,

având în vedere:

- referatul nr. al compartimentului independent Salarizare Resurse Umane ;

          - Ordonanta nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

- avizul comisiei de specialitate: economice si juridice, din cadrul Consiliului Local al orasului Pucioasa;

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTÃRÃSTE :

Art.1. Se aprobă începând cu 01.04.2005, transformarea postului de referent debutant- personal contractual, în post de referent de specialitate, gradul III din cadrul directiei economice, compartiment buget, ocupat de domnisoara Soare Mihaela.

Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Compartimentul Independent Resurse Umane, Directia Economica si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, de secretarul orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Desemnarea reprezentantilor comunitătii locale în Comisia Locală de ordine publică

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi _____.04.2005

Având în vedere:

- expunerea primarului nr. _______ din _______ 2005;

- referatul nr. ______ din _____________ 2005 al secretarului orasului Pucioasa;

- prevederile art. 5, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înfiintarea organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „ h ” din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1 Desemnarea a 3 reprezentanti ai comunitătii locale în Comisia Locală de Ordine Publică constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/24.03.2005

          Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către persoana desemnată la art. 1 si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

MARTIE 2005

PRIVESTE: Aprobarea amenajării unor terenuri proprietate a adminsitratiei publice locale din zonele Glodeni Vale, Diaconesti Miculesti, Bela, Pucioasa - Sat, Zărăfoaia, Serbănesti cu îngrădiri betonate, dotate cu suporti metalici pentru protectia personalului medical veterinar, cetătenilor precum si a circulatiei auto pietonale pe perioada de aplicare a tratamentelor sau vaccinărilor animalelor mari (bovine, cabaline).

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 24.03.2005

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre initiat de domnul consilier Bădău Dănut;

- expunerea de motive nr. 4246/15.03.2005 a initiatorului;

- referatul nr. 4420/19.03. 2005 al compartimentului cadastru

- avizul comisiei economice si al comisiei juridice;

- prevederile art. 38, alin. (1) si alin. (2), lit. „ f ” si lit. „ t ” din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

          Art. 1. Se aprobă amenajarea unor terenuri proprietate a adminsitratiei publice locale din zonele Glodeni Vale, Diaconesti Miculesti, Bela, Pucioasa - Sat, Zărăfoaia, Serbănesti cu îngrădiri betonate, dotate cu suporti metalici pentru protectia personalului medical veterinar, cetătenilor precum si a circulatiei auto pietonale  pe perioada de aplicare a tratamentelor sau vaccinărilor animalelor mari (bovine, cabaline).

          Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către medicul veterinar si va fi comunicată Directiei Sanitar - Veterinare Dâmbovita si Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Organizarea Comsiei Locale de Ordine Publică, conform art. 5 din Legea nr. 371/2004  privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 24.03.2005

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4122 din 14.03.2005 a primarului orasului Pucioasa;

- referatul nr. 4123/14.03.2005 al secretarului orasului Pucioasa;

- prevederile art. 5, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare.

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „ h ” din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. Pe data adoptări prezentei hotărâri se organizează Comisia Locală de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, în următoarea componentă:

                   1. Simion Mircea - primarul orasului Pucioasa;

                   2. Popa Constantin Tiberiu - viceprimarul orasului Pucioasa;

                   3. Stănescu Mircea - comisar sef Politia orasului Pucioasa;

                   4. Sublocotenent Pietrăreanu Bogdan - reprezentantul Unitătii de Jandarmi competente teritorial;

                   5.seful politiei comunitare;

                   6. 3 consilieri locali:

                             - Chiran Marcel

                             - Păduraru Victor;

                             - Florescu Ovidiu

                   7. 3 reprezentanti ai comunitătii ce vor fi desemnati de către Consiliul Local în sedinta din luna aprilie:

          Art. 2. Comisia Locală de Ordine Publică este condusă de primar.

          Art. 3. Atributiile comisiei locale de ordine publică sunt cele prevăzute de art. 6 din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare.

          Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: desemnarea comisiei de specialisti care va testa din punct de vedere profesional personalul Corpului gardienilor publici în vederea preluării la Politia comunitară a orasului PucioasaConsiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 24.03.2005

Având în vedere:

- hotărârea Consiliului Loacl Pucioasa nr. _________ din ______________2005 privind înfiintarea Politiei comunitare;

- expunerea de motive nr. 4416/18.03.2005 a primarului orasului Pucioasa;

- referatul nr. 4417 din 18.03.2005 al secretarului orasului Pucioasa;

- avizul comisiei juridice;

- prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului României nr. 2295/09.12.2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei comunitare - CAP. III „Sectiunea pregătirea si numirea politistilor comunitari”;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. Constituirea comisiei de specialisti care va testa din punct de vedere profesional personalul Corpului Gardienilor publici ce va fi preluat în cadrul Politiei comunitare Pucioasa, în următoarea componentă:

                   1. Simion Mircea - primarul orasului Pucioasa                            - presedinte;

                   2. Popa Constantin Tiberiu - viceprimarul orasului Pucioasa       - membru

                   3. Pădurarru Victor - consilier local                                  - membru;

                   4. Chiran Marcel - consilier local                                      - membru;

                   5. Florescu Ovidiu - consilier local                                   - membru

                   6. reprezentantul Politiei orasului Pucioasa                        - membru;

                   7. reprezentantul Corpului de Gardieni Publici                   - membru;

                   8. un jurist - Primăria orasului Pucioasa                             - membru;

                   9. Năstase Ionelia-Lucia - referent S.P.R.U.                     - secretar comisie.                    

Art. 2.  Atributiile comisiei sunt următoarele:

          - întocmirea tematicii pe baza căreia se va face testarea profesională;

          - întocmirea subiectelor pentru testarea profesională;

          - întocmirea procesului - verbal cu rezultatul testării (declararea celor admisi respectiv respinsi)

          Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către comisia prevăzută la art. 1 si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului

Pucioasa.

PRIVESTE: înfiinţarea ,organizarea si functionarea Poliţiei Comunitare a orasului PucioasaConsiliul Local oras Pucioasa, întrunit în şedinţă ordinara,astazi 24.03.2005,

          avand in vedere :

- Expunerea de motive a Primarului oras Pucioasa ;

- Raport nr. 4462/18.03.2005 al directiei economice si compartimenului SPRU

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate: economice si juridice, din cadrul Consiliului Local oras Pucioasa

- Prevederile Legii nr.371/2004 privind infiintarea,organizarea si functionarea Politiei Comunitare ;

-Prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici  si ale Legii nr.53/2003 privind  Codul muncii ;

In temeiul art.38, alin. (2) lit. „i”, „n”, „q”, art.46 alin.(1) si art.87 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1.Se înfiinţează Poliţia Comunitara a orasului Pucioasa, ca serviciu, fara  personalitate juridică, in cadrul aparatului propriu al Consiliului Local oras Pucioasa.

Art.2. Se aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale Poliţiei Comunitare a orasului Pucioasa, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3. Preluarea patrimoniului repartizat de Consiliul Judetean Dambovita, precum si a drepturilor si obligatiilor nascute din contractele incheiate de C.G.P. Dambovita se va efectua, pe baza de protocol , de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului .

Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Compartimentul Resurse Umane, Directia Economica si Secretarul orasului Pucioasa.

PRIVESTE: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei comunitare a orasului Pucioasa

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 24.03.2005

Având în vedere:

- hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. _________ din ______________2005 privind înfiintarea Politiei comunitare;

- expunerea de motive nr. 4336/16.03.2005 a primarului orasului Pucioasa;

- raportul nr. 4337 din 16.03.2005 al secretarului orasului Pucioasa;

- avizul comisiei juridice;

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „ i ” din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2295/09.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei comunitare;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S  T E:

Art. 1. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei comunitare Pucioasa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre             

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar, Politia comunitară si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Înfiintarea Registrului special pentru înregistrarea petitiilor adresate Consiliului Local al orasului Pucioasa

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, întrunit în sedintă ordinară astăzi 24.03.2005
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre initiat de domnul consilier Bădău Dănut;

- expunerea de motive nr. 4245/15.03.2005 a initiatorului;
- referatul nr. 4335/16.03.2005 al secretarului orasului Pucioasa;
- prevederile art. 63 din Ordonanta Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobată si modificată prin Legea nr. 673/2002;
- prevederile art. 95 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Pucioasa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.02.2005
- avizul comisiei juridice;
- prevederile art. 38, alin. (2), din Legea nr. 215/2001 - Legea
Administratiei Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare;În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;
H O T Ă R Ă S  T E:         

Art. 1.
Înfiintarea Registrului Special pentru înregistrarea petitiilor adresate Consiliului Local al orasului Pucioasa                               
Art. 2.
Se desemnează doamna __________________________să tină acest registru.
Art. 3. Persoana desemnată la art. 2   va prezenta semestrial Consiliului Local informări cu privire la modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Local Pucioasa.
         
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către persoana desemnată la art. 2 si va fi comunicată Prefecturii judetulu
i Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.